Welkom op de website van Post-Kogeko

 

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.

Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn op wegvervoerwerkzaamheden van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC); ingeval van internationaal vervoer gelden de AVC in aanvulling op het CMR-verdrag.

Op grond van art. 2 lid 4 en 5 LSV zijn op Expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitsluiting van artikel 23. Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.

De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.